பங்குப்பெற்ற நிகழ்வுகள் 2022 - இந்தியா

வேம்பு மக்கள் சக்தி இயக்கம் நடத்திய குழந்தைகளோடு கதையாடுவோம், 24.09.2022, விளாத்திகுளம் 

(பா.செயப்பிரகாசம் மறைவுக்கு முன் கடைசியாக கலந்துகொண்ட நிகழ்வு)

குழந்தைகளோடு கதையாடுவோம் என்ற கதைசொல்லி நிகழ்வில் கரிசல் எழுத்தாளர் பா.செயப்பிரகாசம் கலந்துகொண்டு கதைசொல்லி வேலூர் திரு.நீதிமணி அவர்களை அறிமுகம் செய்து வைத்து பேசினார்.கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

நா.காமராசன் ஓய்ந்த நதியலை

ஆய்வு: பா.செயப்பிரகாசம் சிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல்காட்டு மக்களின் வாழ்வியல்

பா.செயப்பிரகாசம் நூல்கள்

ஜெயந்தன் - நினைக்கப்படும்

பா.செயப்பிரகாசம் (எ) சூரியதீபன் வாழ்க்கை வரலாறு