பங்குப்பெற்ற நிகழ்வுகள் 2001 - இந்தியா

 2001 ஆம் ஆண்டு சிதைந்த கூடு

குஜராத் நிலநடுக்க 150 அடி நீள ஓவியக் காட்சியை ஓவியர் புகழேந்தி நடத்துவதற்கு கவிஞர் இன்குலாப் அவர்களுடன் எழுத்தாளர் பா.செயப்பிரகாசம் அவர்களும் துணை நின்றார். சென்னையில் நடைபெற்றக் காட்சியில் எடுக்கப் பட்ட ஒளிப்படங்கள்.

கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

நா.காமராசன் ஓய்ந்த நதியலை

ஆய்வு: பா.செயப்பிரகாசம் சிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல்காட்டு மக்களின் வாழ்வியல்

பா.செயப்பிரகாசம் நூல்கள்

ஜெயந்தன் - நினைக்கப்படும்

பா.செயப்பிரகாசம் (எ) சூரியதீபன் வாழ்க்கை வரலாறு