தன்னாய்வுக்கு அழைத்தேகும் மதிப்பீட்டுமுகமாக - சூரியதீபனை முன்வைத்து 'அல்லாதார் அடையாள அரசியல்' - வே.மு.பொதியவெற்பன்
கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

சாதி ஆணவக் கொலைகள்: அச்சம் கொள்

வட்டார வழக்கும் இலக்கியமும் சிறுகதை - நெடுங்கதை

போராட்டக் களங்களின் சகபயணி

சாகாப் பொருளும் அது, சாகடிக்கும் பொருளும் அது!

ஆய்வு: பா.செயப்பிரகாசம் சிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல்காட்டு மக்களின் வாழ்வியல்