தன்னாய்வுக்கு அழைத்தேகும் மதிப்பீட்டுமுகமாக - சூரியதீபனை முன்வைத்து 'அல்லாதார் அடையாள அரசியல்' - வே.மு.பொதியவெற்பன்
கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

தமிழ்ச்சிறுகதையின் அரசியல்: ச.தமிழ்ச்செல்வன்

பா.செயப்பிரகாசம் நூல்கள்

நா.காமராசன் ஓய்ந்த நதியலை

ஜெயந்தன் - நினைக்கப்படும்

சாதி ஆணவக் கொலைகள்: அச்சம் கொள்