ஆய்வு - பா.ஜெயப்பிரகாசம் சிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல்காட்டு மக்களின் வாழ்வியல்

Title: P.Jeyaprakasam sirrukathaikal kattum karisal kattu makkalin valviyal (பா.ஜெயப்ரகசம் சிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல்காட்டு மக்களின் வாழ்வியல்)
Researcher: T.Poovai subramanian (த .பூவை சுப்பிரமணியன்)
Guide(s): V.Kesvaraj (வே .கேசவராஜ்)
Keywords: Tamil
University: Manonmaniam Sundaranar University
Completed Date: March 2007
Abstract: None
Pagination: vii, 209p.
URI: http://hdl.handle.net/10603/77832 ; https://sg.inflibnet.ac.in/handle/10603/77832
Appears in Departments:Department of Tamil

Files in This Item:
FileDescriptionSizeFormat
01_title.pdfAttached File72.23 kBAdobe PDFView/Open
02_certificate.pdf72.72 kBAdobe PDFView/Open
03_declaration.pdf83.38 kBAdobe PDFView/Open
04_acknowledgement.pdf362.01 kBAdobe PDFView/Open
05_abbreviation.pdf36.26 kBAdobe PDFView/Open
06_content.pdf114.25 kBAdobe PDFView/Open
07_introduction.pdf564.84 kBAdobe PDFView/Open
08_chapter1.pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open
09_chapter2.pdf7.05 MBAdobe PDFView/Open
10_chapter3.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open
11_chapter4.pdf4.49 MBAdobe PDFView/Open
12_chapter5.pdf5.77 MBAdobe PDFView/Open
13_conclusion.pdf465.65 kBAdobe PDFView/Open
14_attachment.pdf39.98 MBAdobe PDFView/Open
15_biobliography.pdf935.38 kBAdobe PDFView/Open

கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

ஜெயந்தன் - நினைக்கப்படும்

பா.செயப்பிரகாசம் (எ) சூரியதீபன்

இசைப்போர்

வட்டார வழக்கும் இலக்கியமும் சிறுகதை - நெடுங்கதை

சோ.தர்மன் - கரிசல் இலக்கிய வெள்ளாமையின் மகசூல் பெருத்த காடு