உறக்கந்தேடும் உலகிற்காய் - புத்தக கருத்துரை

நூலாசிரியர்: சார்ள்ஸ்
வெளியீடு: மாணவர் கலை இலக்கிய மன்றம், 1989


கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

வட்டார இலக்கியம்

பொன்னீலன் ‘கரிசல்’ - நாவல்: நில வரைவியலும் நினைவுகளும்

கரிசல் வெள்ளாமை

ஆய்வு: பா.செயப்பிரகாசம் சிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல்காட்டு மக்களின் வாழ்வியல்

வட்டார வழக்கும் இலக்கியமும் சிறுகதை - நெடுங்கதை